Generelle vilkår for NG Secure AS

21.03.2022

Følgende vilkår gjelder for tjenester som utføres av NG Secure AS, med mindre annet er skriftlig avtalt:

1.0 NG Secures tjenester

NG Secure skal utføre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av NG Secures avtale med kunden.

NG Secure skal levere en sikker, lukket og kontrollert behandling hvor innhentet materiale ikke skal eksponeres for uvedkommende. Innhentet materiale vil bli destruert eller makulert iht. den til enhver tid gjeldende prosessbeskrivelse for makulering.

Innsamlet materiale skal ikke kunne gjenskapes eller gjenbrukes i sin opprinnelige form etter ferdig behandling/makulering.

1.1 Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør NG Secures utførelse av tjenesten. Hvis hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og NG Secure dermed ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av oppsamlingsutstyr eller annet materiell. Dersom det er forhold hos kunden som medfører at NG Secure må vente på å få utført oppdraget mer enn 30 minutter, faktureres det ventetid iht. gjeldende timesats (per påbegynte halvtime).

NG Secure vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen av veien. Dette vil normalt kun bli gjort dersom denne kostnaden vurderes som lavere enn bomtur eller ventetid.

Tilsvarende gjelder også for eventuelle andre forhold som kunden er ansvarlig for og som medfører ventetid. NG Secure plikter ikke å utføre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter.

1.2 Krav til sortering

Kunden skal sørge for at makuleringsbeholdere ikke inneholder andre materialer enn det som er avtalt eller det makuleringsbeholder er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil den til enhver tid gjeldende sats for sorterings-/avviksgebyr påløpe. NG Secure har rett til å kontrollere materialet før henting, og kan nekte å frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. NG Secure plikter i slike tilfeller umiddelbart å varsle kunden. Det må aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av NG Secures oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

1.3 Utplassering av makuleringsbeholdere

NG Secure skal utplassere avtalte makuleringsbeholdere hos kunden etter kundens nærmere anvisning. Kunden skal påse at utstyret plasseres på en slik måte at det ikke skader eller er til vesentlig sjenanse for tredjemann. NG Secure skal godkjenne plasseringen av utstyret. Dersom kunden endrer plassering av utstyret, skal NG Secure informeres skriftlig i forkant. Manglende informasjon kan medføre avviksgebyr. Fylling av materialet i makuleringsbeholdere gjøres ikke av NG Secure, men av kunden eller den som bemyndiges.

1.4 Ekstra kostnader og avviksgebyr

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder NG Secures til enhver tid gjeldende prosessbeskrivelse og definerte krav for sikker makulering og destruksjon samt utleie av utstyr. Avvik fra definerte krav eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. gjeldende avviksbestemmelser.

Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. NG Secures til enhver tid gjeldende satser. Dette kan f.eks. være; bomavgift, transport, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann, bomtur, ventetid, ekstra arbeidstid, og sorteringsgebyr. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved rutekjøring.

NG Secure vil gi et avviksgebyr knyttet til innlevering av Farlig Avfall (fraksjoner med eksplosjonsfare, smittefare eller fare for liv og helse) når det gjøres uten avtale på 10 000,- per tilfelle/gjenstand. Feil, eller usortert, fraksjon i forhold til inngått avtale vil gi et sorteringsgebyr på 5 000,- per container/beholder.

 

1.5 Fylling av makuleringsbeholdere og kvalitetskrav

Utstyret skal ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. NG Secure plikter ikke å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes. NG Secure forbeholder seg retten til å fakturere ekstra (en time per mangelfulle beholder) dersom reguleringene i punkt 1.5 ikke overholdes av kunden.

De til enhver tid gjeldende kvalitetskrav knyttet til innholdet i makuleringsbeholderne gjelder for avtalen. Kvalitetskravene finnes tilgjengelig på NG Secures hjemmesider.

1.6 Ansvar for makuleringsbeholdere og innholdet i disse

Kunden har vanlig omsorgsplikt for utstyret og er erstatningsansvarlig for eventuelle skader som påføres utstyret når det står hos kunden.

Oppsamlingsutstyr på hjul må sikres mot utilsiktet bevegelse.

Kunden har ansvaret for innholdet i makuleringsbeholderne helt frem til makuleringsbeholderen er lastet av på endelig mottak som skal prosessere det aktuelle materialet. NG Secure overtar dermed ansvar og risiko for innholdet/materialet fra det tidspunktet makuleringsbeholderen er plassert i endelig mottak for prosessering.

1.7 Priser

Prisene fremgår av eget vedlegg til partenes avtale. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt kan prisene endres uten forutgående varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle tjenestepriser hentet hos kunden. Ekstrautgiftene i punkt 1.4 kommer i tillegg, med mindre annet er skriftlig avtalt.

1.8 Fakturering og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto per 15 dager. Abonnement faktureres forskuddsvis hvert kvartal.

For å dekke NG Secures kostnader knyttet til fakturering kan kunden bli belastet med et administrasjonsgebyr iht. den til enhver tid gjeldende sats.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

1.9 Tidspunkt og rutiner for utførelse av oppdrag

NG Secure tilstreber å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre, skal NG Secure så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdraget. NG Secure er ikke ansvarlig for mulige tap/krav fra kunden av noe slag som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

Dersom et oppdrag er avtalt utført til et fast tidspunkt, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan NG Secure endre tidspunkt for henting av avfallet til den foregående eller påfølgende virkedag uten forutgående varsel til kunden.

1.10 Bestilling av ordinære oppdrag og hasteoppdrag

Bestilling av ordinære oppdrag er nærmere regulert i partenes avtale. Bestilte oppdrag vil bli utført etter fastsatte ruter. Når kapasiteten tillater det, kan NG Secure etter avtale utføre hasteoppdrag mot et tillegg i prisen iht. gjeldende prisliste.

Hvis det er avtalt at et oppdrag skal skje ved tilkalling fra kunden, kan tilkalling skje pr. telefon eller e-post til NG Secures kundesenter.

Kunden er forpliktet til å skriftlig melde eventuelle endringer i behov (for eksempel frekvens, antall beholdere, endringer i betalingsinformasjon etc.) til NG Secure straks dette oppstår, og senest to dager før oppdraget skal utføres. Manglende informasjon til NG Secure i tråd med denne bestemmelsen medfører at eventuelle reduksjoner i fakturert beløp først vil bli effektuert ved neste tilgjengelige faktura.

Oppdrag som ønskes utført utenfor normale åpningstider vil bli belastet med følgende overtidstillegg: 50 % mellom kl. 15:30 og kl. 21:00 på hverdager og 100 % mellom kl. 21:00 og kl. 07:00 på hverdager. Det blir beregnet 100 % overtid fra fredag kl. 15:30 til mandag kl. 07:00 samt på bevegelige helligdager.

Ekstrakostnader til flytting av utplassert utstyr som skyldes eksterne forhold, eksempelvis helligdager, statsbesøk eller andre lignende forhold faktureres kunden iht. gjeldende timesats.

1.11 Underentreprenører

NG Secure har rett til å benytte seg av underentreprenører ved utførelse av tjenestene for kunden. NG Secure vil sørge for at underentreprenørene etterlever de samme krav og prosedyrer mv. som følger av avtalen med kunden.

Kunden skal i alle spørsmål som gjelder avtalen med NG Secure forholde seg direkte til NG Secure og ikke til eventuelle underentreprenører. Alle spørsmål som gjelder kundeforholdet eller utførelsen av et oppdrag skal rettes til NG Secures kundesenter på telefon 09710.

1.12 Abonnement

Abonnement er en tjeneste som er ment for kunder med forutsigbare behov. Basert på fast tømmeintervall, fast antall beholdere og et beregnet volum faktureres kunden et fast beløp forskuddsvis per kvartal eller halvår. Endring eller oppsigelse må meldes skriftlig til NG Secure senest en måned før utløpet av inneværende abonnementsperiode. Endringen gjøres gjeldende fra neste abonnementsperiode. Fakturerte beløp vil ikke bli kreditert.

1.13 Forsikring

NG Secure skal holde eget materiell og utstyr brann- og skadeforsikret i hele avtaleperioden. Dersom NG Secures materiell påføres skade som følge av forhold hos kunden, herunder ansatte og andre tredjepersoner som kunden har gitt adgang i sine arealer, skal alle tap og skader (direkte og indirekte) som oppstår for NG Secure dekkes av kunden. NG Secures forsikring dekker ikke slike tilfeller.

1.14 Rapportering

Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføringen av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.

1.15 Tap av nøkkel/utstyr til å åpne dører/porter

Dersom nøkkel/utstyr til å åpne dører/porter som kunden har utlevert til NG Secure skulle komme bort, erstatter NG Secure kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel/utstyr. Kostnader forbundet med utskifting av låssystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

1.16 Mislighold

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Ved mislighold kan hver av partene påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning. Dersom kunden påføres et økonomisk tap som følge av uaktsomhet eller feil begått fra NG Secure, kan kunden kun kreve sitt direkte tap erstattet. Det økonomiske ansvaret til NG Secure overfor kunden er i alle tilfeller oppad begrenset til verdien av det enkelte oppdrag/utsett.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utførelse, plikter kunden å reklamere skriftlig til NG Secure senest innen 10 dager fra mottatt faktura. Partene er enige om at reklamasjoner som ikke er mottatt av NG Secure innen 10 dager, skal anses som for sent fremsatt og kan avvises.

NG Secure har til enhver tid rett til å stanse oppdrag på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik.

Ved faktisk eller forventet betalingsmislighold har NG Secure rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet for betaling.

Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra en av partene kan den annen part heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Den misligholdte part kan i stedet velge å sette en rimelig frist for å avhjelpe det påpekte forholdet. Dersom utbedring i slike tilfeller ikke har funnet sted innen fristen, kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. Erklæring om heving skal skje skriftlig.

NG Secure kan også heve kontrakten hvis (i) det foreligger risiko for eller at kunden innleder gjeldsforhandlinger eller kommer under akkord- eller konkursbehandling eller (ii) det foreligger mistanke om eller at kunden er involvert i bedrageri eller korrupsjon - eller andre grove misligheter som ødelegger tillitsforholdet mellom partene på en uopprettelig måte.

1.17 Endringer og tillegg

NG Secure har rett til å foreta de endringer i avtalen som er nødvendige for at den til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

NG Secure har rett til å overføre avtalen til andre selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet.

1.18 Bemanning

NG Secure skal påse at arbeid under avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende rutiner, lover og forskrifter.

1.19 Force Majeure

Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som Force Majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, epidemi/pandemi eller andre lignende «helsehendelser», sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol.

Den part som vil påberope seg Force Majeure skal omgående informere den annen part om årsaken til Force Majeure-situasjonen, forventet varighet, samt informere når situasjonen er opphørt. I tilfeller av Force Majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med Force Majeure-situasjonen.

1.20 Anti-korrupsjon

Kunden skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder/fordeler til NG Secures ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer i den hensikt å direkte eller indirekte påvirke måten personen utfører sitt arbeid på. På tilsvarende måte skal ikke NG Secure eller NG Secures ansatte gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til kunden eller dennes samarbeidspartnere i den hensikt å påvirke måten kunden eller kundens samarbeidspartnere utfører sine plikter på. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en korrupsjonshandling blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Det er dermed ikke en forutsetning at den utilbørlige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Ethvert forsøk på slike handlinger vil bli anmeldt.

Gaver og andre tjenester/ytelser til NG Secures ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer skal unngås og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter.

NG Secure skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.

1.21 Tilgang til innloggede tjenester

NG Secure tilbyr ulike digitale tjenester som krever innlogging. På innloggede områder kan det bli gitt tilgang til opplysninger om kundeforhold, Grønt Ansvar-portalen samt mulighet til å bestille på vegne av kunden. Brukertilgang tildeles av NG Secure etter henvendelse fra kunde. Kunden står ansvarlig for at uvedkommende ikke gis tilgang til innloggede områder, at brukernavn og passord ikke kommer på avveie, og for å melde fra til NG Secure når en brukers tilgang skal stenges, for eksempel når en bruker slutter i kundens virksomhet. Tilgang til Grønt Ansvar- portalen er underlagt lisensvilkår. Kunden aksepterer ved tilgang de til enhver tid gjeldende vilkår for dette. Vilkårene finnes her og gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt.

1.22 Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved endringer i de offentlige rammevilkårene for NG Secures virksomhet, for eksempel ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for NG Secure endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan NG Secure kreve reforhandling av avtalen.

1.23 Voldgift

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen reguleres av norsk rett. Enhver tvist i forbindelse med denne avtalen skal i alle tilfeller forsøkes løst ved dialog og forhandling mellom partene. Dersom partene ikke blir enige, skal tvisten endelig løses ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Reglene for forenklet voldgift skal gjelde dersom tvistesummen er lavere enn NOK 6 000 000. Tvistesummen beregnes basert på kravene fremsatt i kravet om voldgift og svar på kravet om voldgift.

1.24 Aksept av tilbud

Et tilbud fra NG Secure anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens første bestilling av oppdrag. De generelle vilkårene gjelder ved enhver bestilling av oppdrag som er akseptert av kunden. Dersom kundeforholdet har vært inaktivt i mer enn 2 år kan ikke avtalen påberopes av kunden.

 

01.04.2021