Prosessbeskrivelse

NG Secure er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr en trygg, sikker og profesjonell løsning for makulering og destruksjon av sensitivt materiell for din virksomhet.

Vi har et kontinuerlig fokus på å opprettholde grunnsikringsnivå i hele vår verdikjede i henhold til NS5014 og NS5830-serien. Semac AS er NG Secure sin sømløse sikkerhet- og beredskapspartner og gjennomfører årlig tilsyn og kvalitetssikrer grunnsikringsnivået med påfølgende Sikringssertifikat™.

NG Secure er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelse) og revisjonen utføres av DNV GL.

Vi plasserer ut plomberte beholdere for oppsamling av papir. For digitale lagringsmedier tilbyr vi sikkerhetsposer og låsbare beholder tilpasset kundens behov. De hentes etter avtale og håndteres av våre sikkkerhetsgodkjente og uniformerte sjåfører som bærer et synlig ID kort. Beholderne fraktes i låste kjøretøy til våre mottak.

Våre mottak har innbruddsalarm og videoovervåking tilknyttet en vaktsentral med utrykning. Innholdet i makuleringsbeholderen makuleres på godkjent anlegg med streng adgangskontroll og kvalitetssikrede rutiner.
Materialet makuleres normalt innen 24 timer etter ankomst. I distriktene samles materialet i sikrede anlegg og transporteres til hovedanlegget i Oslo.

Alt personell som har tilgang til sensitivt materiale er sikkerhetsgodkjent ved at det er utført bakgrunnssjekk, innhentet politiattest der dette er hjemlet i lov, signert taushetserklæring og signert og gjennomført relevant sikkerhetsopplæring.

Papiret makuleres i kvern, Untha RE 100-4s, som krysskutter papiret i så små biter at det ikke er mulig å gjenskape det opprinnelige innholdet. Størrelse på bitene vil være mindre enn 320 mm2 etter makulering. De blandes med biter fra andre kvernede dokumenter. Papiret går deretter til materialgjenvinning for produksjon av nye papirprodukter.

Digitale lagringsmedier makuleres i kvern, Untha RS30, hvor fragmentene ikke er større enn 15 mm2 etter kverning. De blandes med fragmenter fra andre kvernede lagringsmedier og innholdet kan ikke gjenskapes. Fragmentene går deretter til metallgjenvinning. Ved særlige krav kan det kvernede materialet gå til forbrenning. Materialer som ikke kan gjenvinnes behandles som EE-avfall.

Annet type materiale tilintetgjøres på forespørsel fra kunde, destrueres ved kverning eller forbrenning.

 

 

Resirkulering av digitale lagringsmedier:

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner