Vår sikkerhet

Egne bilder (desember 2018)

Vår visjon er at sensitiv informasjon aldri skal komme på avveie.

For å nå opp til vår visjon har vi et kontinuerlig fokus på å opprettholde et balansert og helhetlig grunnsikringsnivå i hele vår verdikjede. Vårt grunnsikringsnivå består av både organisatoriske, teknologiske og menneskelige sikringstiltak der alt er tilpasset ulike omgivelser i hele verdikjeden, fra henting av sensitivt materiale i kundens lokaler til sikker makulering og destruksjon er gjennomført.

Grunnsikringsnivået er etablert ut fra stedlige risikovurderinger ihht. NS5014 og NS5830-serien. Semac AS er NG Secure sin sømløse sikkerhet- og beredskapspartner og gjennomfører årlig tilsyn og kvalitetssikrer grunnsikringsnivået med påfølgende Sikringssertifikat™.

NG Secure er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelse) og revisjonen utføres av DNV GL.

De sentrale punktene i sikkerhetsopplegget vårt er for øvrig:

Sikre beholdere

Våre beholdere er plomberte helt frem til makulering finner sted.

Sikkerhetsgodkjent og uniformert personell

Alt personell som har tilgang til sensitivt materiale er sikkerhetsgodkjent ved at det er utført bakgrunnssjekk, innhentet politiattest der dette er hjemlet i lov, signert taushetserklæring og signert og gjennomført relevant sikkerhetsopplæring. Sjåfører er uniformert og bærer synlige ID-kort.

Sikre lokaler

Innholdet i makuleringsbeholderen makuleres på godkjent anlegg med streng adgangskontroll og kvalitetssikrede rutiner. Alle lokaler har godkjent innbruddsalarm og videoovervåking tilknyttet en vaktsentral med uttrykning.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner